เครื่องมือตรวจอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม

การใช้งาน/หน้าที่
รูปภาพ
ชื่อเครื่องมือ/อุปกรณ์
ไว้สำหรับตั้งเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ ไว้ภายใน

ตู้สกรีนสตีเวนสัน

วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
ไซโครมิเตอร์แบบตุ้มแห้ง-ตุ้มเปียก
วัดอุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิสูงสุด

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิต่ำสุด
วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ระดับความสูงต่าง ๆ
เทอร์โมมิเตอร์แบบระบายอากาศ
วัดอุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้า
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้า
วัดอุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุดน้ำ
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด
วัดการระเหยน้ำ
ถาดวัดการระเหยแบบ A-Pan
วัดอุณหภูมิใต้ดิน
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิใต้ดินตามระดับความลึก 0,5,10,20,50,100 ซม.
วัดปริมาณน้ำฝน
เครื่องวัดฝนแบบแก้วตวง
วัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ
เครื่องวัดฝนแบบบันทึกกราฟอัตโนมัติ(ไซฟอน)
วัดลมระดับ 2 เมตร
เครื่องวัดลมระดับ 2 เมตร
วัดทิศทางและความเร็วลม
แอนนิโมมิเตอร์
วัดความนานของแสงแดด
เครื่องวัดความยาวนานของแสงแดดCambellstrok
วัดความกดอากาศ
บาโรมิเตอร์
วัดความกดอากาศแบบกราฟ
บาโรกราฟ